Ανακοίνωση για επιχορηγήσεις σωματείων από ΓΓΑ

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης μας η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΛ.Ο.Τ., στις 16.6.2014 και αφορούσε τα σωματεία που συμπεριλαμβάνονται στην αναλυτική κατάσταση της απόφασης για την έκτακτη επιχορήγησης της Γ.Γ.Α., με αρ. πρωτ. 7859/13.3.2014, θα πρέπει να αποστείλουν ΜΕΧΡΙ και την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017, (καταληκτική προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών) στα γραφεία της ΕΛ.Ο.Τ. τα παρακάτω δικαιολογητικά – έγγραφα (σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γ.Γ.Α.), προκειμένου να προγραμματιστούν οι αντίστοιχες εκταμιεύσεις.

1. Ακριβές απόσπασμα πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου, περί αποδοχής της επιχορήγησης για την αγωνιστική περίοδο 2012 – 2013, σύμφωνα με την απόφαση επιχορήγησης.

2. Γραμμάτιο Είσπραξης του σωματείου για το ποσό επιχορήγησης, σφραγισμένο με την σφραγίδα του σωματείου και υπογεγραμμένο.

3. Φορολογική Ενημερότητα

4. Ασφαλιστική Ενημερότητα (σε περίπτωση μη απασχόλησης προπονητή ή άλλου προσωπικού με ΙΚΑ, θα αποστείλετε βεβαίωση αναπόγραφου).

5. Εκτύπωση ειδικού εντύπου από την Τράπεζα που διατηρεί λογαριασμό το σωματείο, στο οποίο θα φαίνεται η επωνυμία του σωματείου, ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, το IBAN GR καθώς επίσης και το SWIFT – BIG.

6. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου εν ισχύ.

7. Σύμβαση εν ισχύ, με προπονητή (κατόχου άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από την ΓΓΑ).

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα και να αποσταλούν με σχετικό διαβιβαστικό στα γραφεία της Ομοσπονδίας.